Monday, June 30, 2008

MilusiaWladyslaw Kaczynski polka "Milusia", akordeon solo Miroslaw Marks.

"Milusia", Polish polka (composer Wladyslaw Kaczynski), performed by Miroslaw Marks, accordion solo.

"Milusia", Polka (Komponist W. Kaczynski), Miroslaw Marks, Soloakkordeon.***

No comments:

Google